KRONIKË E ZEZË

Ish- drejtori i Spitalit Rajonal lirohet nga aktakuza

Gjykata Themelore e Gjilanit ka hedhur poshtë aktakuzën e Prokurorisë Themelore të Gjilanit ndaj ish-drejtorit të Spitalit Rajonal të Gjilanit, Abdylatif Latifi.

Kryetari i trupit gjykues pas shikimit me kujdes të gjitha shkresave të lëndës, ka konstatuar se nuk ka prova të mjaftueshme që mbështesin dyshimin e bazuar mirë se është kryer vepra penale: keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar. I pandehuri A. L., në cilësinë e personit zyrtar, përkatësisht Drejtorit Ekzekutiv të Spitalit Regjional të Gjilanit është akuzuar se me dashje dhe me qëllim që të përfitoj për vete apo për personin tjetër apo që t’i shkaktoj dëm personit tjetër me dashje, nuk ka kryer detyrat e domosdoshme të përcaktuara me ligj, pasi nga fillimi i vitit 2012 e deri në fund të vitit 2014 në vazhdimësi pa shpallje të tenderit apo shpalljes publike ka lidhur kontratë mbi qiranë në kohëzgjatje për nga katër muaj, me qiramarrësin I. S., pronar i objektit “Kantina”, që për shumën për nga 500 (pesëqind) Euro në muaj, i ka lejuar qiramarrësit shfrytëzimin e sipërfaqes në pronësi të Spitalit Regjional të Gjilanit, këtë edhe në vitin 2015, pas skadimit të kontratës mbi qiranë dhe pa procedurë të tenderimit.

Nga provat e paraqitura në aktakuzë, në asnjë rrethanë nuk vërtetohet përtej dyshimit të bazuar se i njëjti ka keqpërdorur pozitën zyrtare për të përfituar për vete apo për të tjerët, meqenëse në përshkrimin faktik të veprës penale në dispozitiv mungojnë elementet inkriminuese të veprës penale.

You Might Also Like