Viti

Kuvendi komunal i Vitisë me shumicë votash miratoi buxhetin komunal  për vitin 2021-2023

 

 

 

 

 

Kuvendi Komunal i Vitisë,kryesuar nga Naim Pira,kryesues , ka mbajtur të merkurën  seancën e gjashtë të radhës, në të cilën janë shqyrtuar një mori  pikash të parapara për këtë mbledhje, ndër të cilat edhe ajo e projekt buxhetit të komunës së Vitisë për vitin 2021-2023. Drejtori për Ekonomi, Financa dhe Zhvillim Ibrahim Rama, ka paraqitur propozim vendimin e projekt buxhetit për këtë periudhë kohore, duke theksuar se është hartuar me një arsyetim të plotë në bazë të parametrave dhe nevojave të paraqitura si prioritare.

 

Në bazë të këtij projekt buxheti, për vitin 2021, buxheti komunal do të jetë 12.490.686 euro, ndërsa shuma e grantit qeveritar është 11,629,436 euro, kurse të hyrat vetanake 861,250 euro. Buxheti i komunës së Vitisë si tërësi, ka shënuar rritje të buxhetit në vitin 2021 prej 185,195 euro apo, për 1.5%, nga ai i këtij viti, tha drejtori Rama.

 

Këshilltarët nga opozita, paraqiten vërejtje se në këtë projekt buxhet nuk i është dhënë hapsirë të mjaftueshme investimeve në ujë të pijshëm, ndërkaq kanë kërkuar që të investohet më shumë në shëndetësi e arsim, të definohen projektet më në detaje dhe vërejtje të tjera. Pas debatit që u zhvillua rreth projekt buxhetit, u hodh në votim nga kryesuesi i Kuvendit Naim Pira dhe kjo u votua me shumicë votash të këshilltarëve .

 

Këshilltarët nga radhët e VV-së, para se të votohej kërkuan që të ketë debat lidhje me këtë pikë dhe për shkak të paknaqësisë, lëshuan seancën.

 

Me që kuorumi ishte i mjaftueshëm për të vazhduar me punimet, këshilltarët miratuan edhe propozim rregullorën për taksa, ngarkesa dhe gjoba për vitin 2021, propozim vendimin për caktimin e normave tatimore në pronën e paluajtshme për vitin 2021, propozim vendimin për themelimin e vendgjuetisë së përbashkët në komunës së Vitisë, propozim vendimin për shfuqizimin e vendimit nr.01-110/05-764 për plotësim ndryshim e vendimit Nr.01-110/05-370, të datës. 08.05.2020 për caktimin e lokacionit për ndërtimin e ambulancës shëndetësore në Tërpezë.

Propozim vendimin për shfuqizimin e vendimit Nr.01-110/05-546 për dhënien në shfrytëzim të pronës komunale NPSH “Arena Sport” në Kabash, propozim vendimi për shfuqizimin e vendimit për krijimin e qasjes së parcelës Nr. 3760-0, në rrugën publike me nr.2592-11, përmes parcelës me nr.2582-6 dhe nr.2582-8. Poashtu u miratua edhe pika për planin e punës së Kuvendit Komunal të Vitisë për vitin 2021, si dhe propozim vendimi për lirimin e znj. Hazire Gjela, nga te qenit  anëtare e Komiteti për Komunitete ne Komunën e Vitisë.Aziz Zuka

You Might Also Like