OPINION

TË SHPËRNGULURIT NGA GJILANI, TOPANICA DHE KORETINI PËR NË TURQI MË 1934

Shkruan: Mr. sc. Fitim Rifati

fitim-rifati-1

Pushtimi i Kosovës dhe i viseve të tjera shqiptare nga Mbretëria e Serbisë dhe Mbretëria e Malit të Zi, më 1912, si dhe ripushtimi i saj më 1918, ndër të tjerash u përcoll edhe me përpjekjet për tkurrjen e popullsisë shqiptare në këto troje. Si pasojë nisi procesi i shpërnguljes me dhunë i shqiptarëve me, i cili vazhdoi edhe ndërmjet dy luftërave botërore.

Mohimi i plotë i të drejtave kombëtare, shfrytëzimi, format e ndryshme të asimilimit, marrja me forcë e pjesës më të madhe të tokës, terrori, gjenocidi etj., përgjithësisht ishin veprime të presionit të vazhdueshëm që përdorte Mbretëria e Jugosllavisë ndaj popullsisë shqiptare në mënyrë që ta shtrëngonte dhe detyronte atë të shpërngulej në Turqi, Shqipëri, Bullgari e gjetiu. Kështu, shpërngulja e shqiptarëve realizonte aspiratat nacionale dhe politike të qeverisë jugosllave në viset e pushtuara dhe të ripushtuara. Në bazë të të dhënave jo të plota nga burime të ndryshme, deri në mesin e viteve `30 të shek. XX numri i shqiptarëve të shpërngulur në Turqi sillej ndërmjet 120.000 dhe 150.000 veta. Kjo valë e shpërnguljeve preku edhe Gjilanin e viset përreth.

Sipas një liste, e cila ruhet në fondin arkivor Komiteti “Mbrojtja Kombëtare e Kosovës” në Arkivin Qendror të Shtetit në Tiranë dhe në Arkivin e Kosovës në Prishtinë, që nuk mund të llogaritet e plotë, që e kishte siguruar Ministria e Punëve të Jashtme e Mbretërisë së Shqipërisë, më 25 tetor 1934, vala e të shpërngulurve nga Gjilani e rrethina për në Turqi kishte ndodhur në muajt qershor dhe korrik kur edhe kushtet klimatike ishin më të përshtatshme. Në bazë të kësaj liste, të shpërngulurit nga Gjilani në mbiemrat e tyre mbanin prapashtesën ”viç”, që tregon për një aspekt të politikës së ashpër shkombëtarizuese të pushtetit jugosllav ndaj shqiptarëve. Ata ishin pajisur me viza në konsullatën turke në Shkup. Pasi mbërrinin në Turqi, qeveria turke me të gjitha mjetet i vendoste në rrethet e Vanit, Bitlisit dhe Dijarbekirit. Të shpërngulurve nga fshatrat Koretin dhe Topanicë ju ishin dhënë viza falas, me shënim si emigrantë dhe pa dashjen e tyre, përmes forcave policore nga ana e qeverisë turke ishin vendosur në rrethin e Dijarbekirit. Megjithëse nuk përmban detaje të tjera, numri i të shpërngulurve nga Gjilani ishte 205 veta, nga fshati Topanicë 44 veta dhe nga fshati Koretin 41 veta. Më poshtë, sipas origjinalit, po paraqesim emrat, mbiemrat dhe numrin e të shpërngulurve sipas vendeve.

Nga Gjilani:

1. Islam Salijeviç

2. Sejfullah Beqiroviç

3. Mulla Shaqiroviç

4. Asllan Hajrulloviç

5. Velija Sulejmanoviç

6. Qamil Aziroviç

7. Bajram Ibrahimoviç

8. Said Saidoviç

9. Muslli Zetoviç

10. Rasim Jakupoviç

11. Hysein Hyseinoviç

12. Sevdia Ibraimoviç

13. Salia Argizoviç

14. Riza Beqiroviç

15. Hasan Hajruloviç

16. Sali Haliloviç

17. Bajram Muslijeviç

18. Fejza Ibrahimoviç

19. Nail Ibrahimoviç

20. Aziz Aziroviç

21. Rexhep Ahmetoviç

22. Xhula Aziroviç

23. Rashit Aziroviç

24. Arif Azemoviç

25. Shefkia Azemoviç

26. Sait Beqiroviç

27. Mustafa Mustafoviç

28. Hajriz Murtezoviç

29. Sali Salijeviç

30. Amide Suljemanoviç

31. Nezir Shaqoriviç

32. Kamber Neziroviç

33. Sali Muretazoviç

34. Idriz Muratoviç

35. Elmaz Murtezoviç

36. Xhemshit Hajruloviç

37. Rexhep Sulejmanoviç

38. Musli Bislimoviç

39. Muharem Beqiroviç

40. Açif Arifoviç

41. Ramiz Cernoviç

42. Arif Hajrulloviç

43. Rashid Muratoviç

44. Raif Murtezoviç

45. Shaqir Shaqiroviç

46. Zumber Muslijeviç

47. Fetah Suljemanoviç

48. Fehim Beqiroviç

49. Suka Arifoviç

50. Ramadan Ibrahimoviç

51. Ramiz Fetahoviç

52. Murada Amidoviç

53. Sejfilah Tahiroviç

54. Emin Eminoviç

55. Ali Eminoviç

56. Haxha Eminoviç

57. Asllan Hajruloviç

58. Suljeman Suljemanoviç

59. Muharem Neziroviç

60. Aglia Alimoviç

61. Maliq Amitoviç

62. Ramadan Bajramoviç

63. Abdullah Sakipoviç

64. Fatima Maliqeviç

65. Arfa Beqiroviç

66. Ajet Mesiç

67. Raif Arizoviç

68. Bajram Selmanoviç

69. Tefik Shabanoviç

70. Belul Alijeviç

71. Selim Alijeviç

72. Mena Hajrulloviç

73. Qerim Azemoviç

74. Ibrahim Beqiroviç

75. Ariz Cerenoviç

76. Afiz Arifoviç

77. Shaban Shabanoviç

78. Rexhep Latifoviç

79. Qazim Zeqiroviç

80. Sinap Aziroviç

81. Ramize Hyseinoviç

82. Murosa Aziroviç

83. Nefa Hajrulloviç

84. Shaqir Hajvayzoviç

85. Shaban Ramiz

86. Esma Ramadanoviç

87. Latif Bislimoviç

88. Arzija Suljemanoviç

89. Ibrahim Ramadanoviç

90. Humzita Suljemanviç

91. Arif Rexhepoviç

92. Osman Murtezoviç

93. Naila Shaqiroviç

94. Shaqir Eminoviç

95. Hamaza Hyseinoviç

96. Durak Latifoviç

97. Xheladin Mustafoviç

98. Hysein Aziroviç

99. Hajet Mustafoviç

100. Ismail Beqiroviç

101. Rexhep Ali Boniç

102. Rabie Abazoviç

103. Nezir Neziroviç

104. Salih Rexhepoviç

105. Ferad Amedoviç

106. Mustafa Murteza

107. Hysein Bislimoviç

108. Mehmed Hyseinoviç

109. Ajet Beqiroviç

110. Adem Aziroviç

111. Raif Azemoviç

112. Rabiz Amitoviç

113. Nazifa Neziroviç

114. Sabra Fazlijeviç

115. Selim Islamoviç

116. Meta Latifoviç

117. Faik Beqiroviç

118. Said Bislimoviç

119. Fetah Alimoviç

120. Kamber Hyseinoviç

121. Hamdi Tahiroviç

122. Shaban Fazlijeviç

123. Cana Hajrulloviç

124. Fetija Hasanoviç

125. Xhemail Neziroviç

126. Murad Ahmedoviç

127. Sofka Alijeviç

128. Azem Alijeviç

129. Reuf Alijeviç

130. Rasim Alijeviç

131. Kamber Ramdanoviç

132. Islam Ademoviç

133. Rauf Eminoviç

134. Hysein Bislimoviç

135. Islam Hajrulloviç

136. Raza Hajrulloviç

137. Abiba Hajrulloviç

138. Bajram Bekiroviç

139. Destan Hajrulloviç

140. Ramiza Abdulloviç

141. Halil Jakupoviç

142. Hajvaz Abdulloviç

143. Rasim Jakupoviç

144. Muharrem Abdulloviç

145. Abaz Vejseloviç

146. Rexhep Mustafoviç

147. Ramiz Jakupoviç

148. Asllan Ademoviç

149. Fatima Mustafoviç

150. Ameda Mustafoviç

151. Xhema Murtezoviç

152. Rabija Ibrahimoviç

153. Liman Selimoviç

154. Jonuz Shautukoviç

155. Begul Rexhepoviç

156. Hamid Alimoviç

157. Qerim Ajdinoviç

158. Ibrahim Alimoviç

159. Rami Alimoviç

160. Adem Selimoviç

161. Shukri Muratoviç

162. Adem Sadikoviç

163. Daut Beqiroviç

164. Muharrem Beqiroviç

165. Rauf Suljemanoviç

166. Serki Nuredinoviç

167. Rama Ajvazoviç

168. Sadrije Salijeviç

169. Ali Azemoviç

170. Zulfijeviç Sali

171. Rexhep Eminoviç

172. Anifa Mehmedoviç

173. Rifat Abdurahmanoviç

174. Abdi Bajramoviç

175. Fatima Hajrulloviç

176. Xhula Bajramoviç

177. Asllan Xhemailoviç

178. Kamber Rexhepoviç

179. Hali Sadikoviç

180. Demir Ducijeviç

181. Sabri Ducijeviç

182. Nebi Ducijeviç

183. Fetije Maliç

184. Maksut Rexhepoviç

185. Abdi Rexhepoviç

186. Ramadan Nuredinoviç

187. Ramadan Rexhepoviç

188. Selman Nuhijeviç

189. Ibish Ramadanoviç

190. Nail Maliçeviç

191. Ramadan Maliçeviç

192. Kamber Maliçeviç

193. Ramadan Adem

194. Xheladin Maljeviç

195. Hamid Maljeviç

196. Shefki Beqiroviç

197. Tair Beqiroviç

198. Hamdi Beqiroviç

199. Mehdi Beqiroviç

200. Ramadan Vehbi

201. Halil Maliqeviç

202. Ramadan Maliqeviç

203. Adem Ramadanoviç

204. Xheladin Maliqeviç

205. Hamid Maliqeviç

Nga Koretini:

1. Hairedin Osman, vet i gjashti

2. Ali Hasan, vet i shtati

3. Qazim Seidini, vet i pesti

4. Ragip Qazimi, vet i shtati

5. Aqif Qazimi, vet i shtati

6. Shaban Zylfiu, vet i katërti

7. Faik Kosumi, vet i pesti

Nga Topanica:

1. Liman Sabri, vet i pesëmbëdhjeti

2. Ibrahim Hazir, vet i gjashtëmbëdhjeti

3. Daut Haziri, vet i trembëdhjeti

You Might Also Like