Kamenicë

Dardanapress mbajti konferencë për media

Organizata Jo-qeveritare Dardanapress, në kuadër te projektit ” Promovimi i të Drejtave dhe Interesave të Komuniteteve në Komunën e Kamenicës”, ka mbajtur konferencën për media lidhur me Informimin e qytetareve me rezultatet e projektit .

Në fillim të konferencës projekt menaxheri Sherafedin Vranja njoftoi të pranishmit për qëllimin dhe aktivitetet e realizuara gjatë implementimit të projektit ”Promovimi i të Drejtave dhe Interesave të Komuniteteve në Komunën e Kamenicës në veçanti të komunitetit Rom ”.

Qytetarët e komunitetit Rom gjatë pjesëmarrjes në aktivitetet e organizuara kanë shpreh shqetësimet,mendimet e tyre lidhur me pjesëmarrjen e qytetarëve të komunitetit Rom në vendimmarrje ku janë nxjerrë edhe disa konkluzione dhe rekomandime.

Si rekomandime kryesore të dala nga takimet janë:Rritja e punësimit të komunitetit Rom në institucionet komunale,zgjidhja e problemeve sociale, të drejtat në shkollim,regjistrimi i qytetareve Rom në regjistrat civil dhe lëshimi i dokumenteve personale,të jenë aktiv në jetën kulturore dhe sportive që organizon Drejtoria për Kulturë Rini dhe Sport,të marrin pjesë në dëgjimet publike,ndarja e një fondi buxhetor për integrimin e komunitetit rom,punësimi i të rinjve në sektorin publik dhe atë privat, ndarja e fondeve, subvencionimi i organizatave joqeveritare rome,rritja e numrit te punësuarve në sektorin publik dhe atë privat,caktimi i një zyrtari nga komuniteti Rom i cili do të merret me kërkesat e komunitetit, krijimi i një date baze brenda zyrës së komuniteteve, përfshirja në kurse për aftësime profesionale.

Në fund të realizimit të projektit Dardanapress ka organizuar një fushatë vedisuese ku janë shpërnda fletëpalosje qytetareve të Komunës së Kamenicës lidhur me të drejtat e Komuniteteve.

Në konferencë kanë marrë pjesë:Nënkryetarja për komunitete, zyra për komunitete, zëdhënësja e kryetarit të komunës,zyra për komunikim dhe marrëdhënie me publikun,organizata të shoqërisë civile dhe media.

Ky projekt është financuar nga Zyra e Kryeministrit, Zyra për Çështje te Komuniteteve në kudër të projektit “Mbrojtja dhe Promovimi i të Drejtave dhe Interesave të Komuniteteve”.

Dardanapress mbanë konferencë për media:

Organizata Jo-qeveritare Dardanapress, në kuadër te projektit ” Promovimi i të Drejtave dhe Interesave të Komuniteteve në Komunën e Kamenicës”, ka mbajtur konferencën për media lidhur me Informimin e qytetareve me rezultatet e projektit .

 

Në fillim të konferencës projekt menaxheri Sherafedin Vranja njoftoi të pranishmit për qëllimin dhe aktivitetet e realizuara gjatë implementimit të projektit ”Promovimi i të Drejtave dhe Interesave të Komuniteteve në Komunën e Kamenicës në veçanti të komunitetit Rom ”.

 

Qytetarët e komunitetit Rom gjatë pjesëmarrjes në aktivitetet e organizuara kanë shpreh shqetësimet,mendimet e tyre lidhur me pjesëmarrjen e qytetarëve të komunitetit Rom në vendimmarrje ku janë nxjerrë edhe disa konkluzione dhe rekomandime.

 

Si rekomandime kryesore të dala nga takimet janë:Rritja e punësimit të komunitetit Rom në institucionet komunale,zgjidhja e problemeve sociale, të drejtat në shkollim,regjistrimi i qytetareve Rom në regjistrat civil dhe lëshimi i dokumenteve personale,të jenë aktiv në jetën kulturore dhe sportive që organizon Drejtoria për Kulturë Rini dhe Sport,të marrin pjesë në dëgjimet publike,ndarja e një fondi buxhetor për integrimin e komunitetit rom,punësimi i të rinjve në sektorin publik dhe atë privat, ndarja e fondeve, subvencionimi i organizatave joqeveritare rome,rritja e numrit te punësuarve në sektorin publik dhe atë privat,caktimi i një zyrtari nga komuniteti Rom i cili do të merret me kërkesat e komunitetit, krijimi i një date baze brenda zyrës së komuniteteve, përfshirja në kurse për aftësime profesionale.

Në fund të realizimit të projektit Dardanapress ka organizuar një fushatë vedisuese ku janë shpërnda fletëpalosje qytetareve të Komunës së Kamenicës lidhur me të drejtat e Komuniteteve.

 

Në konferencë kanë marrë pjesë:Nënkryetarja për komunitete, zyra për komunitete, zëdhënësja e kryetarit të komunës,zyra për komunikim dhe marrëdhënie me publikun,organizata të shoqërisë civile dhe media.

 

Ky projekt është financuar nga Zyra e Kryeministrit, Zyra për Çështje te Komuniteteve në kudër të projektit “Mbrojtja dhe Promovimi i të Drejtave dhe Interesave të Komuniteteve”.

You Might Also Like