ARSIMI

Dhjetë shkolla u paisën me tabelë të mençur

 

Si ka theksuar Nazim Gagica, drejtor i DKA me furnizimin e tabelave të mençura Gjilani po i përgjigjet me ritëm te shpejtë zhvillimeve dhe ndryshimeve në qasjen e mësimdhënies dhe mësimnxënies,duke shfrytëzuar avantazhet e teknologjisë së informatikës si kusht themelor i procesit të reformës kurrikulare.

Pra, përmes tabelave te meçura nxënësit dhe mësimdhënësit do t’i permbushin nevojat për të nxënit; interaktiv, trajtim gjithëpërfshirës i temave, punë të pavarur , dominimi i punës individuale dhe grupore , kontroll i drejtëpërdrejtë etj.

You Might Also Like