Libri

Është botuar fjalori i parë i viktimologjisë nga autori dr. Ahmet Maloku

Ka dalë nga shtypi fjalori i parë i viktimologjisë i autorit dr. Ahmet Maloku, profesor universitar, fjalor ky i pari i këtij lloji nder ne.

Autori i këtij fjalori, dr. Ahmet Maloku, në parathënie ka theksuar se shoqëria jonë duket se është gjithnjë më e shqetësuar me zbulimin dhe dënimin e kryesve të veprave penale e më pak me viktimat e dalura nga kriminaliteti. Sipas tij, është një sfidë jashtëzakonisht e madhe për t`i studiuar format e dëmshme dhe shkatërrimtare të kriminalitetit, forma të cilat pas vetes lënë një numër të madh viktimash në sisteme, kultura, shoqëri dhe kohë të ndryshme. Pavarësisht rritjes ekonomike në periudhën e pasluftës në Kosovë, kriminaliteti përgjithësisht ka vazhduar të rritet në vitet e fundit (sidomos veprat penale kundër pasurisë, nga të cilat kemi shumë viktima), shpesh në një shkallë alarmante dhe atë duke lënë shumë ndjenja të pasigurta te qytetarët e Kosovës. Shkalla e lartë e kriminalitetit, nivelet e larta të frikës nga kriminaliteti, kanë bërë që të kemi një rritje të madhe të viktimave, jo vetëm në Kosovë, por në mbarë botën. Studiuesit nga e gjithë bota tani janë të përfshirë në një masë të konsiderueshme në studimin e kriminalitetit dhe viktimizimit, gjë që kjo ka çuar në një vitalitet edhe më të madh në këtë fushë.

Maloku ka theksuar se ky fjalor sjell një varg termesh a nocionesh në lidhje me viktimën, terma që kanë qenë dhe janë përdorur ndër shekuj në botë. Decenieve të fundit, interesimi për viktimën e krimit është rritur mjaft, por në trojet shqiptare ka pasur pak dhe shihet që ka ende mungesë të botimeve të ndryshme që i kushtohen shkencës së viktimologjisë. Prandaj shpresojmë, njëkohësisht edhe urojmë që ky fjalor i parë para publikut shqiptar të kontribuojë, gjegjësisht t’u ndihmojë viktimologëve, kriminologëve, sociologëve, gjykatësve, prokurorëve, policëve, gazetarëve, studentëve të shkencave shoqërore dhe natyrore, si dhe gjithë atyre të cilët hulumtojnë viktimën dhe fenomenin viktimë në çdo aspekt.

“Ende pa e pasur këtë fjalor në duart tuaja, sigurisht se ju mund të keni ndjenjën e mungesës së informacioneve nga fusha të ndryshme, si nga ajo e viktimologjisë, kriminologjisë, penalogjisë, kriminalistikës, të drejtës penale, psikologjisë, sociologjisë, mjekësis ligjore, si dhe të shumë shkencave të tjera që e prekin viktimën në mënyrë direkte apo indirekte. Prandaj, tani ju mund të veproni, sepse ky fjalor tashmë është një libër më shumë në bibliotekën apo tavolinën tuaj. Ky fjalor është për ju”, ka theksuar Maloku.

Ndryshe, fjalori, i titulluar “Fjalor terminologjik i viktimologjisë”, është një vepër e parë gjithëpërfshirëse në fushën e viktimologjisë në trojet shqiptare. Një hyrje e shkëlqyeshme në temat, nën ombrellën e viktimologjisë, për ata që nuk kanë njohuri në terren, gjithashtu edhe një doracak e përditësues i nivelit më të lartë për ata që kanë njohuri në fushën e viktimologjisë.

“Fjalori terminologjik i viktimologjisë”, ofron një sondazh të përparuar të teorive, koncepteve dhe figurave kyçe në këtë fushë. Kombinon këtë gjerësi të mbulimit me autoritetin dhe perspektivën ndërkombëtare duke krijuar një burim referimi për studentët, studiuesit profesionistët dhe lexuesit.

Ky fjalor paraqet nocionet nga hulumtimet e fundit, si dhe termat tradicionalë që pasqyrojnë natyrën shumëdisiplinëshe të fushës në një referencë të vetme, autoritative. Duke ofruar shumë njësi në renditje alfabetike, ky botim siguron një mbulesë sa më të plotë dhe sistematike të nënfushave të viktimilogjisë, duke përfshirë fushat e gjera që lidhen me viktimologjinë, si p.sh. historinë e krimit, historinë e viktimizimit, kriminologjinë, penologjinë, kriminalistikën, të drejtën penale, procedurën penale, sociologjinë, mjekësinë ligjore, psikologjinë, psikologjineë forenzike si dhe fusha të tjera. Thënë shkurt, “fjalori i terminologjik i viktimologjisë”, është literaturë thelbësore për studentët dhe studiuesit, për të hulumtuar hapësirën e gjerë të kësaj fushe shumëdisiplinore.

Autori ka falënderuar miqësisht kontribuesit për analizat e tyre të shkathëta dhe për bashkëpunimin e tyre të çmuar, presidentin e Kolegjit “ILIRIA”, Mexhaid Reçi për mbështetjen financiare në botimin e këtij fjalori, po ashtu edhe prof. Florim Behlulin për punën e mrekullueshme në korrektimin e fjalorit.

You Might Also Like