OPINION

Gjilani dhe përfitimet nga bashkëpunimi ndërkufitarë dhe IPA-s

 

Rëndësia e trekëndëshit kufitar Gjilan-Kumanovë-Preshevë na shtyn të gjithëve për një bashkëpunim në mesë të Komunave dhe këtyre tri rajoneve kufitare.

 

Formimi i komitetit për bashkëpunim ndërkufitarë më datën 27 qershor 2013 dhe hapja e zyrës në Gjilan e sekretariatit të përbashkët teknik në mbështetje të BE-së për bashkëpunim ndërkufitar më datën 6 maj 2016, janë dy data shumë me rëndësi që Gjilani si qendër Komunale dhe Rajonale nëse donë dhe din do të mundë të përfiton shumë.

Ky bashkëpunim do të prodhonte efekte që të binjakëzohen, vëllazërohen dhe miqësohen Komunat e Rajonit e Anamoravës me Komunën fqinje të Preshevës, Bujanocit, Medvegjës, Kumanovës dhe Likovës. Përfitimet janë, si në: Bujqësi, turizëm, infrastrukturë, tregu i punës, ambient, trashëgimi kulturore, shërbime publike, shëndetësi, edukim, udhëheqja e përbashkët dhe investim e partneriteti në projekte dhe program të interesit të përbashkët në këtë trekëndësh kufitar.

Çka është Instrumenti për Ndihmë Para-Anëtarësimit apo asocimit IPA

Që nga janari i vitit 2007 e tutje, IPA zëvendëson një varg programesh të BE-së dhe instrumenteve financiare për shtetet kandidate apo shtetet kandidate potenciale dhe IPA përbëhet nga pesë komponentë kryesorë:

 

  1. Ndihmë për tranzicion dhe ndërtim të institucioneve,
  2. Bashkëpunim ndërkufitar (për Shtetet Anëtare të BE-së dhe shtetet tjera të pranueshme për IPA),
  3. Zhvillim rajonal (Transport, Mjedis, zhvillim rajonal dhe ekonomik),
  4. Burime njerëzore (fuqizim i kapitalit njerëzor dhe luftimi i përjashtimit) dhe
  5. Zhvillimi rural.

Shtetet përfituese të IPA-së janë të ndara në dy kategori:

  • Shtetet kandidate të BE-së,(Kroacia, Turqia dhe ish Republika Jugosllave e Maqedonisë) janë të pranueshme për të pesë komponentët e IPA-së, kurse
  • Shtetet kandidate potenciale në Ballkanin Perëndimor (Shqipëria, Bosnja e Hercegovina, Mali i Zi, Serbia dhe Kosova) janë të pranueshme vetëm për dy komponentët e parë.

 

Në kuadrin e IPA-së, mund të sigurohet asistencës teknike, (binjakëzimet dhe TAIEX. Në investime e projekte, me theks në promovimin e kohezionit ekonomik dhe social. Asistenca teknike dhe Instrumenti i shkëmbimit të informacionit TAIEX, mbështet vendet partnere në lidhje, me:

 

  • Aplikimin,
  • Përafrimin dhe
  • Zbatimin e legjislacionit të BE-së.

 

IPA, është kryesisht i nxitur nga kërkesa dhe lehtëson dhënien e ekspertizës së duhur për të suportuar çështjet e një kohe të shkurtër. Projektet e binjakëzimit janë të dizajnuara për të siguruar mbështetje specifike për vendet përfituese në zbatimin e fushave të BE. Projektet mbetën për t’u zgjedhur në përputhje me fushat prioritare të identifikuara nga Komisioni i BE-së. Përveç asistencës teknike dhe administrative, binjakëzimit gjithashtu ndihmon për të ndërtuar marrëdhënie afat-gjatë ndërmjet shteteve anëtare ekzistuese e të ardhshme dhe të sjell të gjitha vendet përfituese në kontakt më të gjerë me shumëllojshmërinë e praktikave brenda BE-së.

IPA, si një instrument i asistencës ndihmon në nëntë fusha. Një ndër ta, është edhe: Modernizimin e kuadrit rregullator, duke përfshirë mbështetjen për investime për të pajisur institucionet kryesore, infrastruktura dhe kapaciteti i të cilëve për të monitoruar dhe zbatuar e legjislacionin për ta forcuar ekonominë e tregut, heqja e pengesave vështirësive e barrierave kufitare që të ketë lëvizje të lirë dhe promovimi i dialogu të përhershëm në kërkimin e gjetjen e bashkëpunimit ndërkufitarë në shumë fusha.

 

                       Ndërlidhja e bashkëpunimit ndërkufitarë me IPA-n dhe anasjelltas

 

Tani Kosova është nënshkruese e marrëveshjes së stabilizim asocimit (MSA), së fundi më 9 maj 2016,mori rekomandimin nga BE-ja mbi liberalizimit e vizave. Këto shtylla apo komponentë janë të mjaftueshme që sa më shpejt të fillon bashkëpunimin ndërkufitarë në mesë të Kosovës-Maqedonisë dhe Serbisë. Këto elemente nga BE-ja janë që ne Anamorava të fillojmë me projekte kapitale, programe për grande të IPA I dhe, IPA II.

Nëse dimë të masim kohën, pasi ka filluar një kapitull dhe frymë e re që do të mbulon periudhat e dekadave të ardhshëm për thithjen e investimeve nga BE-ja. Pra në mbyllje të këtij vështrimi analitik nga aspekti praktik dhe ekonomik është që ndërlidhja ekziston pasi bashkëpunimit ndërkufitarë dhe IPA janë komponentë shumë të fuqishme me të gjitha instancat dhe mekanizmat e Bashkimit Evropian. Propozojmë që Gjilani dhe Anamorava të jenë bartëse e debateve, tribunave e sesioneve dhe ndonjë konferencë me tematikë bashkëpunimi, binjakëzimi, vëllazërimi dhe miqësimi ndërkufitar i trekëndëshit kufitar Gjilan-Kumanovë-Preshevë. /Tema është nga një punim më i gjatë për bashkëpunimin ndërkufitarë /

 

 

Autori është Refik Hasani, ish-Këshilltar Komunal i Gjilani në legjislaturën 2009-2013, që dha propozimin për formimin e  Komitetit të përhershme për bashkëpunim ndërkufitar me Preshevë, Bujanoc, Kumanovë e Likovë, që është miratuar nga Kuvendi Komunal i Gjilanit, më datën  27.06.2013.

You Might Also Like