Gjilan

Në 26- vjetorin e vdekjes përkujtohet prof. dr. Xhavit AhmetiNë 26- vjetorin e vdekjes është përkujtuar prof. dr. Xhavit Ahmeti, intelektuali dhe atdhetari i madh, i cili më 21 nëntor të vitit 1996 tragjikisht kishte ndërruar jetë në një aksident komunikacioni, në kohën kur po luftonte në mbrojtjen e arsimit shqip në Kosovë.
Këtë të hënë, 26 vite më pas pranë bustit të Xhavit Ahmetit, në sheshin që mbanë emrin e këtij shkenctari të madh, një delegacion i kryesuar nga drejtorsha e Arsimit në Gjilan, Albana Demiri dhe nga drejtoria e Gjimnazit Natyror “Xhavit Ahmeti” i kryesuar nga drejtori Bekim Mustafa dhe Këshilli i Nxënsve, janë bërë homazhe dhe janë vënë kurora e buqeta lulesh pranë lapidarit.
Albana Demiri, drejtoreshë e Arsimit në Gjilan, ka çmuar lart jetën dhe veprën e veprimtarit të palodhur Xhavit Ahmeti, i cili bëri përpjekje titanike në mbrojtjen e Arsimit shqip në kohët më të vështira, derisa Bekim Mustafa, drejtor i Gjimnazit Natyror, ka thënë se ky gjimnaz me krenari mbanë emrin e këtij atdhetari.
Xhavit Ahmeti, profesor universitar e atdhetar i shquar, tërë jetën ia kushtoi arsimit shqip dhe çështjes kombëtare, kurse në vijim po e japim një biografi të shkurtër të kësaj figure të njohur kombëtare.

 

Prof. Dr. Xhavit Ahmeti (1952 – 1996)

Prof. dr. Xhavit Ahmeti lindi më 25 tetor të vitit 1952 në fshatin Përlepnicë të Gjilanit. Shkollimin fillor e kreu në shkollën fillore ,,Skënderbeu” në vendlindje më 1967 ndërsa shkollën e mesme e kreu Normalen pesëvjeçare dega e mësuesisë në Normalen ,,Skënderbeu” në Gjilan 1971, të cilën e kreu për katër vite. Studimet i filloi në Universitetin e Sarajevës në fakultetin e Kimisë ku për shkaqe ekonomike i ndërpreu për të vazhduar në Fakultetin e Shkencave Matematiko-Natyrore (FSHMN) të Universitetit të Prishtinës, në seksionin e kimisë të cilat i mbaroi me sukses të lartë më 1975 dhe mori titullin profesional, Prof i diplomuar i Kimisë.

Pas përfundimet të fakultetit u zgjodh asistent në lëndën, Kimia fizike instrumentale. Në të njëjtin vit shkollor 1975/1976 punoi edhe në Akademinë Pedagogjike ,,Skenderbeu” në Gjilan në cilësinë e profesorit të kimisë.

Studimet pasuniversitare i kreu në Fakultetin e Shkencave Matematike-Natyrore të Universitetit të Zagrebit, ku më 1981 mbrojti Punimin e magjistraturës me titull: ,,Reaksionet e esterit dimetilik të CO (II) protoporfirines IX në tretësa protike me imidozaole, piridine dhe derivate të piridines” dhe mori titullin Magjistër i shkencës së Kimisë.

Më 1985 mbrojti me sukses të temën e doktoratës me titull: “Kinetika dhe mekanizmi i reaksioneve të disa komplekseve të profirinave me metale kalimtare në tretësa protike e aprotike, polare e jopolare” dhe mori titullin Doktor i shkencës së Kimisë.

Që nga viti 1975 e deri në mbarim të jetës së tij profesor Xhaviti punoi dhe veproi në Fakultetin e Shkencave Matematiko-Natyrore të Universitetit të Prishtinës duke filluar si asistent i lëndës Kimia fizike instrumentale për të arritur në titullin profesional; profesor ordinar në lëndën Kimia e përgjithshme. Gjatë kësaj kohe dr. Xhaviti mbajti ushtrime dhe ligjëroi jo vetëm për studentët e kimisë por edhe për studentët e mjekësisë, stomatologjisë etj. Pas dëbimit me dhunë nga objektet universitare të studentëve e mësimdhënësve shqiptarë, dr. Xhavit Ahmeti, ligjëroi edhe për studentët e degës Fizikë-Kimi të Shkollës së Lartë Pedagogjike të Prishtinës në lëndën; Kimia e përgjithshme dhe inorganike.

Gjatë punës në universitet, dr. Xhavit Ahmeti përveç punës mësimore-edukative kreu edhe detyra me rëndësi për fakultetin dhe universitetin, si;

* Ishte shef i katedrës së kimisë,

* Kryetar i Sindikatës së pavarur të FSHMN në Priushtinë,

* Kryetar i Këshillit Mësimor-Shkencor të Universitetit etj.

BIBLIOGRAFIA:

AKTIVITETI SHKENCOR – HULUMTUES
Krahas punës edukative-arsimore, Dr. Xhavit Ahmeti ka qenë mjaft i angazhuar edhe në punën shkenore-hulutmuese. Paralelisht me ngritjen profesionale dhe perfeksionimin shkencor ka punuar edhe në nëntë (9) projekte shkencore-hulumtuese.Si absolvent ka qenë i angazhuar në projektin ndërkombëtar të UNDP me titull:

,,Analiza fiziko-kimike e ujërave të Kosovës e pastaj si asistent dhe docent edhe në projektet shkencore-hulumtuese”,
,,Karolterizimi fiziko-kimik i ujit të liqenit ,,Batllava”,
,,Analiza e disa parametrave të rëndësishëm në ujin e Liqenit ,,Badovci”; 4. ,,Shqyrtimi i mundësisë së përdorimit të magnezitit të Kamenicës si material termorefaktor”;
,,Shqyrtimi i mundësisë së pastrimit të ujërave të ndotura të industrisë së Kosovës”;
,,Karakterizimi fiziko-kimik i ujit të liqenit të okumulimit ,,Radoviqi”;
,,Analiza kimike e boksitit të xeherores ,,Kosova” të Vollojokut të Klinës”;
,,Përpilimi i kadostrit të ndotëseve të ujërave të KSA të Kosovës”, etj.
,,Projeti ndërkombëtar ENPROKOS, etj.
Puna shkencore-hulumtuese është huazuar me botimin e punimeve shkencore profesionale në revistat dhe buletinet e ndryshme të vendit dhe jashtë vendit. Shumica e rezultateve gjithashtu janë kumtuar në sipoziume dhe konferenca e kongrese me karakter ndërkombëtar

PUNIMET SHKENCORE DHE KUALIFIKUESE
S.Gashi, Xh.Ahmeti, Hulumtimi i kushteve optimale dhe efektet e dekarbonizimit alkolinik të ujërave mesatarisht të fortë të lumenjve, Bul.i Pun.Shkenc. i FSHMN-së, Prishtinë, IV, 79-86 (1976).
Xh.Ahmeti: ,,Reakcije Co (II) protoporfirin IXdimetil estera u proticnim otopolima se imidosaolom piridinom i derivatima piridina”, Zagreb, 1981. (punimi i magjistraturës).
Z.Dokuzovic, Xh.Ahmeti, D.Pavlovic, I. Murati and S.Asperger, Kinetics and Mechanism of Cobolt (II) Protoporphyrin IX Dimethyl Ester ëith Pyridine and Related Compounds in Predominatly Alcoholic Media in the Presence and Absence of Air, Inorg.Chem, 21,1576-1581 (1982).
N.M., S.T.Gashi dhe Xh.M.Ahmeti, Disa karakteristika fiziko-kimike të ujit të liqenit “Batllava”, Bul.Kim. dhe Teknol. të Kosovës, 1,115-121 (1983).
N.M.Daci,S.T.Gashi and Xh.M.Ahmeti, Somed aspects of Desulphurizationm of Kosova’s Basin Cool, Bul.Kim dhe Teknol. të Kosovës, 1, 153-156 (1983).
6.N.M.Daci, S.T.Gashi dhe Xh.M.Ahmeti, Munësia e përdorimit të qymyrit si material jonkëmbyes për zbutjen e ujit, Kërkime, 3, 43-48 (1985).

D.Pavlovic, S.Asperger, Z.Dokuzovic, B.Junisic, Xh.Ahmeti, M.Sertic and I.Murati, Reactions of Cobalt (II) Protoporplyrin IX Dimetkyl
Ester, [Co IIp], and [Co IIIpCl] in Coordinating Aliphatic Alcohols, J.Chem. Soc. Dalton Trous, 1095-1101 (1985).

Xh.M.Ahmeti ,,Kinetika i mekanizom reakcija nekil porfirinskih konepleksa preloznil metala u proticnim, polarnim i apolarnim otopolima. Mekanizom oksidacije metala”, (,,Kinetika i Mehanizom Oksidacija i dimerizacije protoporfirinskil kompleksa kobalta”), Zagreb, 1985, (disertacioni i dokotoranturës).
D.Pavlovic, S.Asperger, Xh.Ahmeti and B.Ciznek, Mechanizmof Oxidation of Cobalt (II) Protorporphyrin IX Dimetlye Ester in Methanol in Presence of Methoxide and Ambidentate Ligands in Air and Oxygen-free Argan, J.Chem. Soc. Chem. Commun., 1986 (i pranuar për botim më 1986).
S.T.Gashi, N.M.Daci, Xh.M.Ahmeti, T.J.Selimi and E.M Hoxha ,,Removal of Heavy Metals from Industrial Nastenaters” Proceedings of the Sixth International Conferendce ,,Chemistry for Protection of the Environment 1987” Torino, Italy, 15-18 September 1987 ,,Elsavier” Amsterdam, 1988, pp. 91-97.
N.M.Daci, S.T.Gashi, Xh.M.Ahmeti, S.Zhuta and D.Zeneli
,,Removal of Organie Pollutants from Ëastenatersof Coal Processing Inokustry vvith Kosova Basin Coal as Adsorbent” Environment Protection Engineering, vol.14 Nr.3-4 (1988) pp.27-32, Poland.

12.D.Pavlovic, S.Asperger, Xh.Ahmeti, B.Cetina-Cizmek, B.Junisic and Z.Veksli ,,Anaerobic Oxidation of Cobalt (II) Protoporphyrin IX Dimjethye Ester in Basic Methonalic Solution” Inorg. Chme. 1988, 27, 1515-1516

S.T.Gashi dhe Xh.M.Ahmeti, ,,Disa probleme të terminologjisë në fushën e kimisë” Sesioni shkencor: ,,Gjendja e terminologjisë shqipe në Jugosllavi” Instituti Albanologjik i Prishtinës, Prishtinë, 28-29, Janar 1989, f.237-240.
N.M.Daci, Xh.M.Ahmeti, S.T.Gashi, D.Zeneli, S.Zhuta i N.Bajraktari ,,Maseni transport organskih polutanata rijeke Sitnica” Konferencija o akutelnim problemima zastite rooka, “ZASTITA VODA ’89”, Rovinj, 3-5, maj 1989, JDZV, I Knjiga Str.225-232
N.M.Daci, Xh.M.Ahmeti. S.T.Gashi, D.Zeneli, S.Zhuta dhe N.Bajraktari ,,Indikatorët e ndotjes organike të lumit Sitnicë” Acta Chimica Kosovica, 9 (1) 31-34 (1990)
16.E.Stanisic, N.Daci, Xh.Ahmeti i M.Dimitrijevic ,,Neki od indikatora neorganskog zagaotivanje voda reke Sitnica” Acta Chim.Kos.9 (1) 35-38 (1990)

17.S.T.Gashi, Xh.M.Ahmeti, N.M.Daci i B.Serhati ,,Pracenje kvaliteta vode okumulacije Radoniqi” Konferencija o aktuelnim problemima,Zastite voda, ,,ZASTITA VODA ’90”, Bar, 23-25 maj 1990, JDZV, DZV CG, str.25-30.

18.Xh.M.Ahmeti, S.T.Gashi i N.M.Daci ,,Karakterizacije o aktueslnim problemima zastite voda ,,ZASTITA VODA’91”, Neusn, 20-22, maj 1991, JDZV i DZV B i H,

N.M.Daci, S.T.Gashi, Xh.M.Ahmeti,D.S.Zeneli, S.M.Zhuta and N.R.Leka ,,Kosova Basin Coal Fly Ash as Adsorbent for Heavy Metals”
Proceedings of the Seventh Internatinal Conference ,,Chemistry for

Protection of the Environment 1989”,Lubin, Poland4-7, September 1989.

S.T.Gashi, N.M.Daci, Xh.M.Ahmeti, K.Vranovci, N.A.Bajraktari ,,Hermodynamics of thed Process of Adsorption of Some Metal Ous on Bentanite” Proceedings of the Seventh International Conferencë ,,Chemistry for Protection of the Environment 1989” Lubin, Poland, 4-7, September 1989.
21.N.M.Daci,M.Z.Behluli, S.T.Gashi and Xh.M.Ahmeti ,,Neë Adsorbents for Coal Processing ëasternater Treatment” International Congres ,,Innovation, Industrial Progress and Environment” Strasburg, France, 4-6, june 1991, Proceedings, pp. 1-9.

22.N.M.daci, Xh.M.Ahmeti dhe S.T.Gashi ,,Burimet e ndotjes së ujërave të Kosovës” (,,Sources of the Kosova ëater pollution”) ,,Mjedisi shqiptar ’93”, Tiranë, 18-21, Tetor, 1993.

23.S.T.Gashi, N.M.Daci dhe Xh.M.Ahmeti ,,Hulumtimi i metodave dhe materialeve të reja për trajtimin e ujërave të ndotura” (,,Investigation of neë methods and materials for ëasteëater treatment”) ,,Mjedisi shqiptar’93”, tiranë, 18-21, Tetor 1993

Xh.M.Ahmeti, S.T.Gashi dhe N.M.Daci ,,Karakteristikat fiziko-kimike të ujërave të liqeneve akumuluese të Kosovës” (,,Physico-chemical charactheristics of ëaters of some accumulation lokes of Kosova”) ,,Mjedisi shqiptar ’93”, Tiranë, 18-21, Tetor 1993.
C.KUMTESAT

D.Pavlovic, Z.Dokuzovic, Xh.Ahmeti, I.Murati and S.Asperger
,,Mechanism of Reaction of Co (II) Protoporphyrin IX Dimethyl Ester ëith Pyridine and Its Substituted Drerivaties in Predominatly Alcoholic Media”, XX ICCC XX International Conference on Coordination Chemistry, December,10-14, 1978, Calentta, India, Proceedings page 293.11-29

N.M.Daci, S.T.Gashi dhe Xh.M.Ahmeti “Disa karakteristika fiziko-kimike të ujit të liqenit ,,Batllava” Këshillimi i I-rë kimistëve dhe teknologëve të Kosovës dhe Simpoziumi i I-rë jugosllav mbi elementet e rrallë, Prishtinë, 16-18. IX. 1992, Rezymetë e punimeve, faqe 172-173.
D.Pavlovic, S.Asperger, Xh.Ahmeti i B.Junisic,”kobalt (II) protoporfirin IX dimetil ester. Osidacija metala bez pristva aminskih ligonada.
Këshillimi i Il-të i kimistëve dhe teknologëve të Kosovës dhe këshillimi mbi mundësinë e shfrytëzimit të lëndëve industriale të Kosovës, Prishtinë, 20-22.Ix.1984, Rezymetë e punimeve, faqe 59-60

D.Pavlovic, S.Asperger i Xh.Ahmeti, ,,Mekanizom reakcije kobalt (II) protoporfirin IX dimetil estera (Co IIp) s metalsidom i 4-clt3- piridinom u metenolu u atmosferi organa, IX Sastanak kemicana Hrvatske”, Zagreb, 11-13,02.1985, Sinopasiosi radova 172.
N.M.Daci, S.T.Gashi, M.Berisha i Xh.Ahmeti, ,,Ugljen nas adsorbent za otklanjanje fenolazi otpadnil voda, IV Jugoslovenski Simpozij o analitickoj
kemiji, Split”, 9-12.10.1985, Sinopsisi radova, 205.

D.Pavlovic, S.Asperger, Xh.Ahmeti and B.Cizmek, ,,Reactions of Cobalt (II) Protposphyrin IX Dimetly Ester (Co IIp) ëith Ambidentate
Ligands in Methanol” XXIV International Conference an Coordination Chemisty, Athenes, Greece, August 24-29,1986p.566 Book of Abstracts of Papers B2

S.T.Gashi, N.MDaci, Xh.M.Ahmeti, ,,Mënjanimi i metaleve të rënda nga ujërat e ndotura” Këshillimi i Ill-të i kimistëve dhe teknologëve të Kosovës dhe Simpoziumi i Il-të jugosllav mbi elementet e rrallë, Prishtinë, 25-27.IX. 1986 p.l 17
R.B.Mehmeti, R.H.H.Ëolf, Xh.M.Ahmeti e S.Nushi, ,,Ndikimi i polielektrolitit amfoter në fundrrimin e disa joneve të metaleve”, Këshilli i Ill-të i kimistëve dhe teknologëve të Kosovës dhe Simpoziumi i Il-të jugosllav mbi elementet e rrallë, Prishtinë, 25-27.IX.1986. f.57 Libri i rezymeve, vëllimi 6 Broshura nr.l
D.Pavlovic, Xh.Ahmeti, S.Asperger, ,,Mekanizom stvaranja porfirinskog u kompleksa kobalta s ambidentatnim ligandima u metanolu”
Këshillimi i Ill-të i kimistëve dhe teknologëve të Kosovës dhe Simpoziumi i Il-të jugosllav mbi elementet e rrallë, Prishtinë, 25-27.IX.1986 f.59

D.Pavlovic, B.Cetinaq_Cizmek, Xh.Ahmeti i S.Asperger, ,,Reakcije kobalt (II) Protoporphyrin IX Dimethyl Ester vvith Aliphatic Alcohols and
Respective Alcoxides”) X Sastanak Kemicara Hrvatske, Zagreb, (16-18).11. 1987 i Jugoslavenski savjetovanje o kemijskim opamustima i sigurnosti u industriji, 19-20.11.1987, SKTH i HKD Sinopsisi radova, Zagreb, 1987, str.C-3 176

11.S.T.Gashi, N.Daci, T.Selimi, Xh.Ahmeti and E.Hoxha, ,,Removal of Heary Metals from Insdustrial Ëasteëaters” Sixth International Conference ,,Chemistry for Protection of the Environment” Torino, Italy, september, 15-18, 1987 Book of Abstracts, pp.220

12.N.M.Daci, S.T.Gashi, Xh.M.Ahmeti, S.Zhuta, D.Zeneli and E.M.Hoxha ,,Removal of Organic Pollutants from Ëasteëaster of Coul Processing Industry ëith Kosova Basin Cool as Adsorbent” Sixth International Conference ,,Chemistry for Protection of the Environment” Torino, Italy, September, 15-18,1987 Book of Abstracts, pp.222-223

13.S.Asperger, D.Pavlovic, Xh.Ahmeti, B Junisic i B.Cetina-Cizmek ,,Mekanizam oksidacije kobalt (II) protoporfirin IX dimetil estera u metanolu u prisutnosti metoksida i ambidentatnil liganada” (,,Mechanism of Oxidation of Cobalt (II) Protporphyrin IX Dimethyl Ester in Methanol in Presence of Methoxide and Ambidentate Ligands”) Kongresi i VHI-të jugosllav për kimi dhe teknologji kimike, Prishtinë, 20-23.09.1988, Rezymetë e punimeve,f.IV-1

14.R.B.Mehmeti, S.Nushi, Xh.Ahmeti dhe R.H.H Ëolf, ,,Fundrrimi i hidroksidit të plumbit (II), loutanit (III), Zinkut, kadmiumit dhe titanit (IV) në

prani të polielektrolitit amfoter xhelatinës” (,,Precipitation of Hydroxides of

Lead (II), tonton (III) Zine, Codmium and Titenum (IV) in the Presence of Palyelectrolyte Anephoteric Gelatin”) 8th Yugoslav Congress on Chemistry and Chemical Technology, Prishtinë, 20-23.IX.1988, Abstract of Papers, p.V-16

15.Xh.M.Ahmeti, S.T.Gashi, N.MDaci, K.Vranovci dhe E.M.Hoxha ,,Ndajthithja e metaleve të rënda, nga tretësirat ujore, në beutanite” (,,Adsorption of Hervy Metals from Aqueous Solutions by Beutanite”) Kongresi i VHI-të jugosllav për kimi dhe teknologji kimike, Prishtinë, 20-23.09.1988 Rezymetë e punimeve, f.VI-35

16.Xh.M.Ahmeti, N.M.Daci, S.T.Gashi, R.B.Mehmeti dhe N.Bajraktaraj ,,Disa aspekte të ndotjes organike të ujërave të lumenjëve” (,,Some Aspects of Organic Pollution of River Ëaters”) Kongresi i VHI-të Jugosllav për kimi dhe teknologji kimike, Prishtinë, 20-23.09.1988, Rezymetë e punimeve, fq.VI-36

17.N.M.Daci, Xh.M.Ahmeti, S.T.Gashi, D.Zeneli, S.Zhuta i N.Bajraktari “Maseni transport organskih polutanata rijeke Sitnica” Konferencija e aktuelnim problemima Zastite voda ,,ZASTITAË VODA ’89” Rovinj, 3-5, mja 1989.

18.S.T.Gashi, N.M.Daci, Xh.M.Ahmeti, K.Vranovci and N.A.Bajraktari ,,Termodynamics of the Process of Adsorption of Some Metal Ious onb Beutanite” Seventh Inthnational Conference ,,Chemsitry for Protection of the Environment” Lubin, Poland, September, 4-7, 1989, Abstracts p.118

19.N.M.Daci, S.T.Gashi, Xh.M.Ahmeti, D.S.Zeneli, S.m.Zhuta and N.R.Leka ,,Kosova Basin Coal Fly Ash as Adsorbent for Heavy Metales”

Seventh Inthnational Conference ,,Chemistry for Protection of the Environment” Lublin, Poland, September, 4-7, 1989, Abstracts, p.164

20.S.T.Gashi, Xh.M.Ahmeti, N.M.Daci i B.Serkati ,,Pracenje kvaliteta vode akumulacije Radoniqi” Konferencija ,,ZASTITA VODA ’90”, Bar, 23-25.V.1990, JDZV i DZV CG.

Xh.M.Ahmeti, S.T. Gashi i N.M.Daci, ,,Prilog karakterizaciji nekih mineralnih voda Kosova”, Konferencija ,,ZASTITA VODA’91”, Neum, 20-22.V.1991, JDZV i DZV B i H.
N.M.Daci, M.Z.Behluli, S.T.Gashi and Xh.M.Ahmeti, ,,Neë Adsorbents for Coal Processing Ëasteëater Treatment” International Congres ,,Innovation, Industrial Progress and Environment”, France, June, 4-6, 1991
23.S.T.Gashi, N.M.Daci, Xh.M.Ahmeti, T.J.Selimi and Sh.E Krasniqi ,,Celluloze acetate-coal memebranes a neë kind of heterogreneous reverse osmosis membranes” Engineering of membrane processes, 13-15, may, 1992 Garmisch-Partekirchen, Bavaria, Germany.

24.N.M.Daci, Xh.M.Ahmeti dhe S.T.Gashi, ,,Burimet e ndotjes së ujërave të Kosovës” (,,Sources of the Kosova ëater pollution”) ,,Mjedisi shqiptar ’93”, Tiranë, 18-21, tetor, 1993

25.S.T.Gashi, N.M.Daci dhe Xh.M.Ahmeti, ,,Hulumtimi i metodave dhe materialeve të reja për trajtimin e ujërave të ndotura” (,,Investigation of neë

methods and materials for Ëasteëater treatment”) ,,Mjedisi shqiptar ’93”, Tiranë, 18-21, Tetor, 1993.

26.Xh.M.Ahmeti, S.T.Gashi dhe N.M.Daci, ,,Karakteristikat fiziko-kimike të ujërave të liqeneve akumuluese të Kosovës” (,,Physico-chemical charaethistics of ëaters of some accumulation lokes of Kosova”) ,,Mjedisi shqiptar’93”, Tiranë, 18-21, Tetor, 1993

27.N.Ejupi, S.gashi, Xh.Ahmeti, ,,Upotreba beutanita za sorpciju kadruija iz vodenil otopina” ,,Primatijata” (FSHMNJade) Novi Vinodolshi, 1988

Ç. VEPRIMTARIA PROFESIONALE

1.N.M.Daci, R.B.Mehmeti, M.L.Bicaj e Xh.M.Ahmeti, KIMIA për klasën e VII të shkollës fillore, Enti i Teksteve dhe Mjeteve Mësimored i KSA të Kosovës, Prishtinë, botimi i parë më 1980 (është ribotuar 10 herë)

2..Xh.M.Ahmeti, PËRMBLEDHJE DETYRASH TË ZGJEDHURA NGA KIMIA ANALITIKE INSTRUMENTALE, dispensëd për përdorim të brendshëm), FSHMN, Prishtinë, 1983.

3.S.T.Gashi, Xh.M.Ahmeti e S.Jusufi, KIMIA për klasën e Ill-të të AMO-s dega tekniko-natyrore, Enti i Teksteve dhe Mjeteve Mësimore i KSA të Kosovës, Prishtinë, 1984 (është ribotuar disa herë)

4.N.M.Daci, R.B.Mehmeti, M.L.Bicaj e Xh.M.Ahmeti, KIMIA për klasën e VII të shkollës fillore (bazat e reja programore), Enti I teksteve dhe Mjeteve Mësimore i KSA të Kosovës, Prishtinë 1990, (është ribotuar 6 herë)

5.S.T.Gashi e Xh.M.Ahmeti, KIMIA FIZIKE EKSPERIMENTALE, pjesa e I-rë (për studentët e kimisë), në botim Universiteti i Prishtinës, Prishtinë, 1994,

Të përkthyera nga kroatishtja:

6.Filipovic – S.Liponavic: ,,Opca i onorganska hemija” I/II

Skolske knjiga, Zagreb, 1989 (7) Kimia e përgjithshme dhe inorganike -pjesa I: ,, KIMIA E PËRGJITHSHME ” fq.680, botoi Universiteti i Prishtinës, Prishtinë 1996, botimi i tetë

Filipovic – S.Liponavic: Kimia e përgjithshme dhe inorganike -pjesa II: ” KIMIA E INORGANIKE” fq.576, botoi Universiteti i Prishtinës, Prishtinë 1997, botimi i nëntë
Milan Sihirica: ,,STEHIO METRIJA” Skolska knjiga, Zagreb, 1987 botimi i XVI “Stekiometria” – përmbledhje detyrash të kimisë së përgjithshme dhe inorganike” fq.318, botoi Universiteti i Prishtinës, Prishtinë 1997, botimi i XVI
PËRFUNDIMI
Duke e analizuar veprimtarinë e tërësishme të Dr.Xhavit Ahmetit si punonjës Universitar në fushën arsimore-edukative si dhe në atë shkencore-kërkimore gjatë viteve të punës mund t’i nxjerrin këto përfundime:

Rezultati i aktivitetit të tërësishëm profesional-shkencor ëhtë lista bibliografike:

Me 24 punime shkencore,

Me 27 kumtesa shkencore,

Me 9 projekte shkencore me të cilat është bashkëpunëtor si edhe

Me 8 tekste shkollore duke filluar prej shkollës fillore deri në atë universitare.

Punimet e tij shkencore-hulumtuese janë botuar në revista e buletine të ndryshme shkencore e profesionale karakter ndërkombëtar.

VEPRIMTARIA POLITIKE:

Prof. dr. Xhavit Ahmeti ishte një veprimtar i dalluar në lëvizjen për pavarësinë e Republikës së Kosovës.

* Ishte anëtar i LDK-së që nga themelimi.

* Anëtar i Kryesisë së degës së katërtë të LDK-së në Prishtinë.

* Në Kuvendin II të LDK-se me 1994 ai u zgjodh anëtar i Këshillit të Përgjithshem të LDK-së

* Ai ishte një nga aktivistet e shquar për organizimin e Referendumit për pavarësi të Republikës së Kosovës në shtatorit e vitit 1991, për këtë shkak burgos dhe u dënua me dy muaj burgim.

* Në zgjedhjet e para presidenciale e parlamentare të Kosovës të vitit 1992, prof. dr.Xhavit Ahmeti u zgjodh deputet i Parlamentit të Republikes së Kosovës.

* Ishte Kryetar i komisionit për arsim i kuvendit të republikës së Kosovës të zgjedhjeve parlamentare të vitit 1992.

* Prof. dr. Xhavit Ahmeti ishte këshilltar për arsim i kryetarit të Republikës së Kosovës dr. Ibrahim Rugova që nga gushti i vitit1993 e deri në vdekje.

* Ishte njëri nga organizatorët e sistemit të pavarur të arsimit të Kosovës.

* Nga kryetari Rugova u caktua anëtar i delegacionit të Kosovës në negociatat që u zhvilluan atëherë në Itali me palën serbe për arsimin shqip me ndërmjetësimin e shoqatës bëmirëse ,,Shën Exhidio” nga Vatikani.

* Nga kryetari Rugova u caktua anëtar i grupit të Kosoves për implementimin e marrëveshjes për arsim e cila nuk u realizua kurrë.

Dr. Xhavit Ahmeti ndërroi jetë tragjikisht në një aksident të dyshimtë komunikacioni më 21 nëntor të vitit 1996, derisa po shkonte në Beograd në një takim zyrtarë për çështjen e arsimit shqip.

You Might Also Like