Gjilan

Raporti i Prokurorisë Themelore në Gjilan

Prokuroria Themelore Gjilan
Aktakuzat:
Prokuroria Themelore në Gjilan, ka ngritur njëzetetri (23) aktakuza kundër njëzetetre (23) personave, për këto vepra penale:
Njëzet (20) aktakuza kundër njëzet (20) personave për veprën penale ‘’Vjedhja e shërbimeve’’,
Një (1) aktakuzë kundër një (1) personi për veprën penale ‘’Mos raportimi ose raportimi i rremë i pasurisë, i të ardhurave,
i dhuratave, i dobisë tjetër materiale ose i detyrimeve financiare’’,
Një (1) aktakuzë kundër një (1) personi për veprën penale ‘’Rrezikimi i trafikut publik’’,
Një (1) aktakuzë kundër një (1) personi për veprën penale ‘’Vjedhja’’.

You Might Also Like