KRONIKË E ZEZË

Arrestohet personi i kërkuar me urdhëresë të gjyqësore

Gjilan, 24 janar 2023

Drejtoria Rajonale e Policisë Gjilan, Stacioni Policor Gjilan me datën 24.01.2023 në kuadër të planit operativ për realizim të urdhëresave gjyqësore ka arrestuar personin e kërkuar kosovar E.Sh. (1978).

Ai ishte e kërkuar në bazë të urdhëresës së lëshuar nga Gjykata Themelore Gjilan me dënim burgimi prej njëqind e njëzet (120) ditë për veprat penale ‘’Lëndim i lehtë trupor’’ nga neni 188 i KPRK-së.

Pas përfundimit të procedurave i njëjti është dërguar në vuajtje të dënimit.

Drejtoria Rajonale e Policisë në Gjilan do të vazhdojë me realizimin e urdhëresave ndaj personave që ende nuk i janë përgjigjur thirrjes së gjykatave.

Republika e Kosovës Republika Kosova – Republic of Kosovo Qeveria – Vlada – Government Ministria e Punëve të Brendshme Ministarstvo Unutrašnjih Poslova / Ministry of Internal Affairs Policia e Kosovës/Policija Kosova/Kosovo Police Drejtoria e Përgjithshme e Policisë/ Generalna Policijska Direkcija/General Police

You Might Also Like