Gjilan

Ober: Do ta mbështesim kryetarin Hyseni për dialogun publiko-privat

Është mbajtur takimi i Këshillit Publik-Privat, një mekanizëm konsultativ jo-formal dhe këshillëdhënës organizuar nga Komuna e  Gjilanit bashkë me USAID-in-Qeverisja e Pronës dhe bizneset.

Alban Hyseni, kryetar i Komunës së Gjilanit, tha se partneriteti publiko-privat është një sfidë.

“Ne vazhdojmë të jemi komunë lider në reforma dhe gjithpërfshirje në qeverisje”, tha Hyseni.

Sipas tij nga shfrytëzimi i pronave publike, partneriteti publiko-privat e deri tek rregulloret komunale janë fusha tona të interesit të përbashkët.

“Ky menkanizëm duhet të lehtëson konsultimet mes kabinetit tim dhe sektorit privat, me qëllimin kryesor për të përmirësuar kornizën ligjore në fushën e së drejtës së pronës për të nxitur investimet në komunën tonë”, tha Hyseni.

Kryetari shtoi se gjithashtu ky këshill lehtëson dialogun dhe konsultimin për rregulloret komunale të cilat ndikojnë në të bërit biznes, buxhetin komunal, planin e prokurimit, dokumente strategjike komunale dhe dokumente e çështje të tjera që propozohen nga  kryetar ose nga sektori privat.

Jennifer N. Ober, drejtoreshë e aktivitetit të USAID-it Qeverisja e Pronës, tha  se angazhimi i sektorit privat është vendimtar për zhvillimin strategjik.

“Më vjen mirë që shoh biznese të tilla të suksesshme, me ndikim të rëndësishëm në zhvillimin lokal, të mbledhura me menaxhmentin komunal, për të avancuar zhvillimin ekonomik të udhëhequr në nivel lokal”, tha Ober.

Më tej shtoi se është e kënaqur të shoh gra sipërmarrëse, si dhe disa nga pjesëmarrësit nga seminari  i Property&Empowerment që e organizuan së bashku me komunën.

Sipas saj ofrimi i një forumi për gratë për të ngritur zërin e tyre dhe për të paraqitur ide, është thelbësore për fuqizimin e grave dhe pjesëmarrjen e tyre në zhvillimin ekonomik të udhëhequr në nivel lokal.

Pjesëmarrja juaj në diskutimet e PPC është e rëndësishme dhe shumë e vlefshme për ne, duke pritur me padurim të dëgjojmë nga ju gjatë këtij takimi.

Ajo tregoi se aktiviteti i USAID-it për Qeverisja e Pronës synon të përmirësojë sistemin e të drejtave pronësore në Kosovë.

Aktiviteti i USAID-it punon me sektorin privat, qeverinë lokale dhe shoqërinë civile për të mbështetur reformat që do të lehtësojnë qasjen e qytetarëve në të dhënat kadastrale dhe do të adresojnë kufizimet për të formalizuar të drejtat pronësore.

“Theksojmë se ekipi ynë i projektit ka një bashkëpunim të shkëlqyer me Komunën e Gjilanit”, tha Ober.

Drejtoresha, shtoi se gjatë vitit të kaluar, së bashku me komunën u zhvillua plani për përmirësimin e ofrimit të shërbimeve për të rritur efikasitetin e shërbimeve kadastrale duke përmirësuar efikasitetin dhe cilësinë e ofrimit të shërbimeve të lidhura me të drejtat pronësore.

Ajo tregoi se kanë iniciuar serinë Property&Empowerment Qasja në Financa 101 për gratë sipërmarrëse për të rritur ndërgjegjësimin për rëndësinë e pronës duke ofruar informacionin e nevojshëm financiar që u mundëson grave sipërmarrëse të krijojnë zgjidhje inovative për të filluar dhe mbajtur biznesin e tyre.

Aktiviteti i USAID-it organizoi gjithashtu sesione të Planifikimit dhe Regjistrimit të Biznesit me gra sipërmarrëse duke theksuar rëndësinë e posedimit të një prone dhe formalizimin e të drejtave të pronës dhe trashëgimisë.

Qeverisja e Pronës, themeloi Forumin e Transparencës së Pronës duke mbledhur grupe të ndryshme të palëve të interesit – shoqërinë civile, përfaqësuesit e këshillit lokal, gazetarët, përfaqësuesit e biznesit, grupet vulnerabël, për të vëzhguar dhe monitoruar zbatimin e dokumenteve komunale të lidhura me pronën.

“Javën e kaluar organizuam një punëtori teknike së bashku me drejtorët e Urbanizmit dhe Inspektimit dhe diskutuam me kompanitë e ndërtimit procedurat për dhënien e lejeve të ndërtimit dhe certifikatave të përdorimit. Unë besoj se inkurajimi i sektorit privat për të aplikuar për certifikatat e përdorimit përfshin krijimin e stimujve dhe thjeshtimin e procesit për ta bërë atë më tërheqës dhe efikas për zhvilluesit dhe pronarët e pronave”,  tha drejtoresha e aktivitetit të USAID-it Qeverisja e Pronës.

Më tej shtoi se si niveli qendror ashtu edhe ai lokal duhet të thjeshtojnë procesin e aplikimit, ku hapat do të thjeshtohen dhe do të përshpejtojnë procesin e marrjes së një Certifikate të përdorimit.

Udhëzimet dhe rregulloret e qarta janë shumë të rëndësishme për procesin, ku komunat ofrojnë udhëzime në lidhje me kërkesat për marrjen e Certifikatës së Përdorimit. Nisja e fundit dhe jo më pak e rëndësishme e një fushate ndërgjegjësimi publik është thelbësore për të edukuar kompanitë e ndërtimit dhe pronarët e pronave për rëndësinë e marrjes së certifikatës.

Jennifer N. Ober,  tha se janë të lumtur të mbështesin kryetarin Hyseni përmes këshillit për të filluar një dialog dhe partneritet me shoqatat e industrisë, kompanitë e ndërtimit për të zhvilluar praktikat dhe standardet më të mira për marrjen e certifikatës së përdorimit. Kjo mund të ndihmojë në ndërtimin e besimit dhe besueshmërisë në proces.

“Ritheksoj përkushtimin e plotë të aktivitetit për të mbështetur kryetarin Alban Hyseni për të lehtësuar dialogun publiko-privat për të pasur një sektor privat më të angazhuar për të forcuar regjimin e të drejtave pronësore të Kosovës”,  tha Jennifer N. Ober, drejtoreshë e aktivitetit të USAID-it.

 

You Might Also Like