Viti

U mbajt mbledhja e katërt e rregullt e Kuvendit Komunal

Në Viti, sot është mbajtur mbledhja e katërt e Kuvendit Komunal të Vitisë, me që rast janë shqyrtuar dhe aprovuar disa pika me rëndësi. Fillimisht këshilltarët komunal kanë parashtruar pyetje për disa çështje drejtuar ekzekutivit komunal dhe zv.kryetarit të komunës Hasan Aliu. Ndër pikat që u diskutuan ishte edhe ajo rreth pasqyrave financiare të buxhetit komunal për periudhën janar-mars 2017.

Ibrahim Rama drejtor për Financa dhe Zhvillim Ekonomik , ka prezantuar pasqyrat financiare dhe ka bërë të ditur se shpenzimet për periudhën 3 mujore të këtij viti kanë qenë 1.921.057 duke përfshirë edhe borxhet e vitit paraprakë. Krahasuar me shpenzimet e periudhës së njëjtë të vitit të kaluar, Rama tha se ato janë më të ulëta për 48.730 euro. Kurse duke folur rreth të hyrave, ai njoftoi se të planifikuara për periudhën janar-mars janë 235.565 euro ndërsa të realizuar 166.848 euro që shprehur në përqindje ky realizim arrin në 72.38 %.

Krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, të hyrat janë më të larta për 3.082 euro apo shprehur në përqindje për 1.83 më të larta. Në këtë mbledhje u debatua edhe për propozim

vendimin për shqyrtimin dhe aprovimin e vendimit për ndryshimin e nën zërit buxhetor, e cila pikë u miratua nga këshilltarët me shumice votash. Ndërkaq propozimi për shqyrtimin dhe aprovimin e plotësim ndryshimit të rregullores për mbrojtjen e Mjedisit në Komunën e Vitisë, u karakterizua me disa vërejtje nga këshilltarët dhe si i tillë, ky propozim u vendosë të rikthehet për shqyrtim e më pas të sjellët në Kuvend për miratim.

Në mbledhjen e sotme të Kuvendit, u diskutua dhe u aprovua plotësim ndryshimi i rregullores për Taksa, Ngarkesa dhe Gjoba, si dhe u dha një informatë mbi përgatitjen e të mbjellave pranverore nga drejtoria e bujqësisë dhe pylltarisë. /Aziz Zuka

You Might Also Like