OPINION

MJEKËT LOKALË I LËNË PA PUNË

  Valentina Bunjaku-Rexhepi – deputete

Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës (SHSKUK) në linkun e vet zyrtar tregon se “është miratuar në mbledhjen e 148 të Qeverisë së Republikës së Kosovës, me vendim nr. 05/148, datë 11.09.2013. Formimi i SHSKUK është e saktësuar në nenin 60 të Ligjit për Shëndetësi. Në paragrafin e parë të këtij neni, theksohet se Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës themelohet si institucion autonom dhe i pavarur publik shëndetësor, me rëndësi të veçantë publike, me seli në Prishtinë. SHSKUK përbëhet nga institucionet e nivelit dytësor dhe tretësor të kujdesit shëndetësor në sektorin publik të shëndetësisë.”

Konkurset të cilat janë shpallur nga SHSKUK-ja kohëve të fundit për specialistë të lëmive të ndryshme, janë shoqëruar me disa pasoja, ku kandidatët e të njëjtit profil me kritere të njëjta, janë pranuar nga qytetet e tjera prej lokacionit të shërbimit shëndetësor, ndërsa kandidatët të cilët janë të qyteteve përkatëse (vendase), janë mbetur pa punë.

Arsyeja pse këta mjekë specialistë të fushave të ndryshme kanë mbetur pa punë, qëndron në kriterin e punësimit të mjekëve nga regjionet e tjera, si p.sh., rasti në “Dermatologji”, në Spitalin Rajonal të Gjilanit, ku janë pranuar mjekë nga Prishtina. Kjo është mjaft problematike.

Janë disa arsye të tjera shtesë, që lëvizja e mjekëve larg vendeve të shërbimeve shëndetësore, është mjaft sfiduese:

  • Larg vendbanimit të pacientëve;
  • Efikasiteti dhe performanca me gjasa më e dobët;
  • Larg mundësisë për ndonjë emergjencë;
  • Demotivimi i mjekëve lokalë;
  • Disbalanci i të punësuarve në komuna të ndryshme të Kosovës;
  • Zhvleftësimi i profesionit të mjekëve lokalë dhe privilegjimi i mjekëve jashtë komunës përkatëse të shërbimeve shëndetësore;
  • Nxitja e mjekëve lokalë në emigrim, ku do të shënohej rënia e kuadrove locale mjekësore dhe sfida e institucioneve shëndetësore locale në deficitin e profesionistëve.

Ne e kuptojmë se çdo qytetar i Kosovës ka të drejtën ligjore të punësimit kudo, në çdo cep të vendit, por janë disa situata si kjo e mësipërme, që krijon sfida, mangësi, dobësi dhe pasoja në menaxhimin e burimeve shëndetësore dhe njerëzore. Prandaj, kërkojmë nga bordi i SHSKUK-ës, që këto raste të mos përsëriten në konkurset e ardhshme.

You Might Also Like