Te ndryshme

– SHPALLJE

Duke u bazuar në Ligjin Nr. 08/L-181 për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis, Neni 16, pika 4, Kompania “Pro&Co Group” Sh.p.k. Preoc, Graçanicë në bashkëpunim me Ministrin e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës dhe Komunën organizojnë:

                                                             DEBAT PUBLIK

Për Raportin e Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis për Impiantin e Betonarës në Preoc, Komuna Graçanicë.

Njoftohet publiku i interesuar se më datën 31.01.2024 në ora 11:00  në Zyrën e Inspektoratit në Komunën e Graçanicës do të organizohet Debat Publik nga Kompania “Pro&Co Group” Sh.p.k. Preoc, Graçanicë, në bashkëpunim me Ministrinë e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës dhe Komunën. Debati Publik do të organizohet edhe në mënyrë virtuale në platformën ZOOM. https://us04web.zoom.us/j/71066300721?pwd=l1Akc2hvk2wK0jWCY7xRBY59hCoVRa.1 Në linkun e mëposhtëm mund të gjeni raportin e VNM-së për Kompaninë “Petrol Company” Sh.p.k. Prishtinë. https://mmphi.rks-gov.net/Document/Announcements?type=2 Në emalin e mëposhtëm mund të dërgoni komentet lidhur me projektin [email protected] Pjesëmarrja e juaj na ndihmon ne implementimin e projektit

You Might Also Like